Månad: januari 2010

Den hemliga formeln för ett mirakel

Genom Zohar visar Skaparen alla sorters exempel som är avsedda att ge oss olika intryck.

Om du inte vill, eller kan, göra det, så vänd dig till gruppen och böckerna för att få hjälp.

Hur som helst, så måste du titta efter någonting som kommer att knuffa dig framåt och hjälper dig att förenas med de tillstånd och handlingar som Zohar berättar om, även om du inte kan förstå någonting av det. Det viktiga är att du vill förstå.

Zohar talar om högre nivåer av andligt givande, vilka du önskar att känna och uppleva. Hur kan du göra det? Detta är de frågor som skall bekymra dig hela tiden. Det spelar ingen roll om du inte kommer ihåg någonting av det du läser. Om du vill att texten skall påverka dig så att du kommer in i dess värld, så att du kan känna vad den talar om, då kommer du att uppleva en kraftfull känsla av hur läsandet påverkar dig, även om du inte förstår ett ord av det.

Du kommer att uppleva en förändring i sinnesstämning, i olika kvaliteter, och i din syn på dig själv och världen. Du kommer att börja känna att olika förändringar inträffar varje dag tills du gör språnget.

Allt detta kommer att ske som ett resultat av att du läser, även om du inte har en aning om vad du läser, och vad texten vill säga dig. Du har ingen kontakt med boken förutom genom ett begär: du vill att boken skall uppenbaras för dig!

Detta är hur det Omgivande Ljuset arbetar: det är en förunderlig och mirakulös kraft. Inflytandet som påverkar oss från den Övre Världen är ingenting annat än ett mirakel eftersom det fungerar när du inte har kontakt med den. Det finns ingen kontakt mellan viljan att ta få och viljan att ge. Hela sambandet förverkligas genom Skaparen som är roten till båda dessa kvaliteter. Denna dolda förbindelse kallas för ett mirakel (Segula) och följer en strikt lag beträffande Ljuset och begäret (Kli), enligt en bestämd formel för deras växelverkan. Men denna form av kontakt är dold för dig, och det är därför som det är ett mirakel i relation till dig. Du trycker på knappen på en plats och någonting dyker upp på en annan plats. Hela systemet är dolt för dig och du förstår inte hur detta samband fungerar.Man sa bara till dig att du måste läsa och begära – och resten sker av sig själv!

En äventyrsbok

En person som verkligen aspirerar till det andliga, kommer inte att nöja sig med att uppnå bara lite. Han kommer alltid att känna att han inte förstår eller vet någonting därför att han inte känner det andliga. Punkten i hjärtat uttrycker sig precis genom detta behov av att känna den Övre Världen.

Du måsta känna denna andliga bilden inom dig. Zohar är en äventyrsbok, men det är inte en bok som du bara läser, eller en film som du ser på duken. Du måste gå in i Zohar, och det är inte som att gå in i en illusorisk värld, utan det kan bara göras när du väl gjort dig av med alla dina illusioner och fantasier.Du behöver inga särskilda 3-D-glasögon för att känna att du är inne i filmen (som när du ser en film som Avatar).

Kravet kommer från punkten i hjärtat och det kan bara ökas på med gruppens hjälp. Endast gruppen kan ge en person den styrka som behövs för att nå målet tillsammans med hans egen punkt i hjärtat. Om han inte ger upp sig själv inför gruppen för att kunna ta emot denna kraft från den, så kan han inte uppnå någonting.

Detta utgör vår ömsesidiga garanti, utan vilken ingen av oss skulle ha ett andligt kärl (Kli).

Ett välsignat frö som planterades i trädgården

Zohar, kapitel ”Bo” och artikel 57: ”Och han planterade fröet i en rättfärdig man, vilket är Yesod de Zeir Anpin.”

Jag måste föreställa mig att jag har denna kvaliteten – Yesod de Zeir Anpin, som kallas för en rättfärdig man, och att det är här som mitt frö planteras och blir utgångspunkten för mitt fortsatta växande.

Han är trädgårdsmästaren, och fröet i trädgården, som är Malchut, är gömstället för Ljuset. Detta betyder att fördoldheten inte är en frånvaro, utan tvärtom är det en sådd av välsignelse. Fördoldheten själv kommer att bli Ljus än en gång, så som en växt som spirar ur fröet.

I sin artikel ”Viljans frihet”, ger Baal HaSulam detta exemplet: Vi måste försöka att plantera oss själva i kabbalistisk grupp så som man planterar ett frö i jorden, och i den miljön ger vi upp oss själva helt och hållet. Då kommer vi att bli ett frö som upplöses helt, och ”ruttnar” i jorden för att ett träd skall växa upp från det.

Kvalitet gånger kvantitet = kraft

En fråga jag fick: Vilka slutsatser kan vi dra beträffande vårt inre arbete ur principen att hela verkligheten är fullkomlig i förhållande till Skaparen?

Mitt svar: Detta betyder att alla bristerna är i oss, inte hos Skaparen, och vi måste bara korrigera oss själva för att uppleva fullkomlighet. I verkligheten lever vi redan i perfekt tillstånd.

Jag hoppas, att vi genom förberedelserna inför vår kongress i februari, då vi samlas, kommer att uppnå en sådan stark enighet och att vi verkligen kommer att känna den.

Andlighet blir uppenbarad bara genom enandet av själarna, inte i själarna själva.

I den enskilda själen är det bara möjligt att känna vår värld, medan den andliga världen upplevs i gemenskapen mellan själarna.

Denna sammankoppling kan uppnås genom rätt kvalitet eftersom det räcker att ha ett litet antal människor – till och med tio personer räcker om de är mycket kraftfulla. Alternativt, om det finns många människor, kan mängden kompensera det som saknas i kvalitet.

Kvalitet gånger kvantitet blir kraft. Så låt oss hoppas, att vid den kommande kongressen både nya och gamla elever kommer att bli till en helhet. Därefter kommer den lätt att känna hela kraften av denna enhet vilken kommer att ge oss ett knuff uppåt. Mot förståelse och känsla för en ny andlig verklighet. Då kommer vi att känna den utöver den vardagliga verklighet som vi känner idag.

Att uppenbara kraften hos Världskärlet

En fråga jag fick: Vi har just avslutat en kongress med tiotusentals deltagare, från hela världen. vilka vill förenas. Vad saknade vi för att göra hoppet upp till nästa andliga nivå?

Mitt svar: Vi uppenbarade att många människor världen över, som vi inte ens kände till, studerar tillsammans med oss. Men kvantitet är inte det enda som är viktigt. Vi måste också nå en riktig och kraftfull förbindelse. Under tiden har var och en fortfarande sin egen idé om enhet, men vi har redan en bra och kraftfull bas för att skapa den.

Nu beror allting på hur mycket var och en kommer att kunna förstå och känna att;

  1. Skaparen bara skapare ett, gemensamt begär.
  2. Det arrangerades avsiktligt att vi, delarna av det gemensamma begäret, inte känner vårt sammanhang som ett oskiljaktigt helt i Malchut, i den Oändliga Världen.

Tvärtom känner vi det brustna Malchut när vi är i denna världen, där vi inte ens upplever våra själar, utan lever i en imaginär verklighet som inte är lik den riktiga på något sätt.

I verkligheten är vi alla andliga, och vi lever nu i ett omedvetet tillstånd. Vi upplever avsaknaden av det andliga medvetandet som vår värld, och som oss i den. Därför måste vi alla förstå att allting som vi nu ser är en dimma, vår delade fantasi, och att vi måste anstränga oss för att komma tillbaka till den sanna verkligheten. Den sanna verkligheten är grundad bara på vårt begär att känna vår enhet, vår gemensamma delaktighet i varandra och oss alla tillsammans.

Förberedelserna för nästa kongress börjar nu

Allt vårt arbete sker i ”mörkret”, efter att vi varit tillsammans och upplevt enighet och inspiration. Nu när vi har gått skilda vägar, måste varje grupp och varje person uppnå samma glädje, inspiration och kraft som vi på kongressen nådde med våra gemensamma ansträngningar.

Om vi gör det, kommer vi när vi träffas vid nästa kongress att komma dit med den kraft som vi uppnådde under vårt senaste möte, genom att resa oss över ”syndarna” som har blivit avslöjade i oss. Om vi alltid fortsätter att vara inspirerade av vår senaste kongress till den nästa (vilket inte har hänt än), så kommer vi verkligen att vara förberedda till nästa kongress.

Vi måste nu anstränga oss att känna samma höjd som vi kände under kongressen. Annars kommer hela vårt arbete att gå till spillo. Nu är vår chans att stiga. På kongressen påverkades vi av miljön, varje människa påverkade alla andra. Detta är anledningen till att vi alla kände oss upphöjda, det var ett ”uppvaknande från ovan”. Nu, för att växa, måste vi absorbera allt detta inflytande, som ett frö planterat i jorden.

Tiden då vi alla måste göra det är exakt nu! Var och en av oss har fått allt från de andra, men endast potentiellt snarare än aktuellt. Kongressen är en tid att ge, och nu, mellan kongresserna, är det dags för vårt mottagande, att  absorbera allt inom oss, bearbeta det, och växa.

Detta är vårt andliga arbete. I stället för att falla, måste vi alla erhålla samma höjd som ägde rum under kongressen. Gör vad du behöver göra – dansa från morgon till kväll, eller gråt över att inte kunna göra mer. Det viktigaste är att göra insatser. Annars kommer du inte att förverkliga vad du har fått.

Den glädje vi känner inuti nu måste bli mycket större eftersom det är den sanna glädjen av uppnåelse. Om vi gör flera lyckade försök, kommer vi att ha rätt inre förberedelse för att träda in i den andliga världen. Det ger oss möjlighet att förstå, assimilera och leva genom de nödvändiga andliga graderna inom oss.

Det är förvisso ännu inte de verkliga andliga graderna, men uppstigningar i kraft av ett ”uppvaknande från ovan” följt av att vi kopierar det med våra egna insatser, med ett ”uppvaknande underifrån”. Tiden mellan kongresserna och en kongress liknar vardagar och lördag. Det är som dag och natt, där allt vårt arbete med att förbereda vår önskan äger rum på natten. När vi korrigerar våra egoistiska begär och ger dem avsikten att ge, avslöjas tillståndet dag.

Det enda som ändras är ens hållning och intention, och man känner att det är dag. Men ingenting förändras på utsidan.

Några grundläggande koncept

Skaparen vistas i gemenskapen mellan alla de själar, som vi refererar till som den gemensamma själen Adam HaRishon. Vi, delarna av den gemensamma själen, korrigerar och återuppväcker det brustna systemet av själar, när vi börjar att knyta an till varandra. Genom att göra det, så skapar vi ett multidimensionellt nät, där varje del är sammanlänkad med de andra, precis som organen i den mänskliga kroppen är förbundna genom ett oändligt antal förbindelser.

Förbindelsen mellan själarna fanns en gång för att kunna ge till Skaparen. I det tillståndet var alla själarna sammanlänkade som ”en man, med ett hjärta” för Skaparens skull. Detta är meningen med versen, ”Han och Hans namn är ett”. Det refererar till det tillstånd där Skaparen och skapelsen var en enda helhet i Oändlighetens Värld. Men denna kontakt brast därför att alla förlorade sin altruistiska intention. Som ett resultat ”försvann” Skaparen, precis som upplevelsen av Ljuset.

Detta tillstånd, där själarna förlorade sitt sammanhang med varandra refereras till som, ”brytningen”, eller ”exilen” från det andliga. Detta är vårt nuvarande tillstånd. Varje människa i detta system är en separat individ och bara upplever bara sin egen lilla värld. Han upplever inte den andliga världen därför att den kan bara upplevas i gemenskapen mellan oss. När det inte finns något anknytning mellan oss så upplever vi bara den materiella världen.

De grundläggande koncepten för att komma bort från detta är:

  • När själarna är förbundna med varandra egoistiskt, (för sin egen skull), så upplever de den här världen.
  • När själarna knyter an till varandra för givandets skull, så uppenbarar de den andliga världen, den tillkommande världen, i denna gemenskap.
  • Livet som vi uppenbarar inom våra egoistiska samband med varandra, refereras till som vårt nuvarande materiella liv.
  • Livet som vi uppenbarar i en riktig gemenskap med varandra, refereras till som uppenbarelsen av Skaparen. Vi kommer att känna den Övre Kraften, Skaparen, på samma sätt som vi känner luften runt omkring oss. Han kommer att länka oss samman med alla de andra delarna i universum.

Därför beror allting på vår kontakt med varandra, vare sig den är egoistisk, eller för givandets skull.

Om cirka en månad kommer vi att samlas till en stor kongress i Israel, platsen där brytningen skedde, och den första platsen där korrektion behövs. Därför kan denna kongressen bli så kolossalt kraftfull att den kommer att påverka oss alla, och hela världen, därför att vi kommer att föra givandets kvalitet närmare de egoistiska begären.

Låt oss hoppas att vi kommer att lyckas i att förenas med hjälp av Zohar, som vi nu studerar. Det är ett hjälpmedel genom vilket vi kan attrahera det Övre Ljuset som förändrar och oss och för oss samman.

Vad är kärlek?

Kärlek är strävan efter att uppfylla en annan persons begär, men för att kunna göra det måste jag först förstå hans eller hennes begär.

Om vi har liknande vanor, tankar, och uppfattningar om verkligheten, då förstår jag och vet hur jag ska uppfylla den andres begär. Med andra ord kan jag uttrycka min kärlek.

Det spelar ingen roll om min kärlek är fysisk eller andlig. Nyckeln är att jag uppfyller en annan persons begär. Men vad ska jag göra om jag inte förstår hans eller hennes begär? Det blir då nödvändigt att ha begär som är något liknande de av våra nära och kära.

I kabbala kallas detta ”likhet i form”. Var och en av oss har utan tvivel olika begär, men för mig att förstå dig bör formen av ditt begär vara lik mitt. Detta gör det möjligt för mig att skapa en inre modell som liknar ditt begär och från denna modell veta hur och vad jag kan ge dig. Genom att föreställa ditt begär inom mig förstår jag hur jag skulle känna i att få samma uppfyllelse. Eftersom jag vet att du vill samma sak kan jag uppfylla ditt begär.

Själen på datorskärmen

clip_image001En fråga jag fick: Hur kan jag stärka min kontakt med gruppen om jag bara ser dem på datorskärmen?

Mitt svar: Den här helgen kommer vi att ha en global kabbalakongress som arrangeras samtidigt på flera platser runt om i världen. På vissa platser kommer det att arrangeras möten med hundratals människor, och på andra platser – dussintals. Sammanlagt kommer tusentals människor över hela världen att delta, alla som har en önskan om att känna sig som ett!

Vi måste förstå att vi bara kan enas genom att foga samman våra punkter i hjärtat. Låt oss tillsammans delta i alla lektioner, måltider, seminarier och konserter. Men det viktigaste är våra tankar. Jag måste komma ihåg att jag är tillsammans med tusentals människor över hela världen som delar samma önskan som jag har. Tanke och önskan begränsas inte av fysiska avstånd. De är krafter som sprids med oändlig hastighet och är ostoppbara. Kraften i tanken och önskan är starkare än något annat i universum.

Därför, om vi försöker att samlas så kommer vi definitivt att framkalla förändringar inom oss, och jag hoppas verkligen att det ska ske. Idag är vår världsgrupp stark nog att hjälpa alla att ta språnget över ”väggen” och över till den andliga världen. Om vi försöker göra det tillsammans, då har vi alla möjligheter att få det att ske. Det beror på vår vilja att förena oss med andra, och förståelsen för att en person är oförmögen att skapa denna förbindelse ensam.

Vårt inre tillstånd är identisk med den på berget Sinai. Vi får ett villkor: Att enas som en man med ett hjärta. Men alla förstår att det är omöjligt! Vi står runt Sinai, (Sina betyder ”hat” på hebreiska). Ett berg av hat skiljer oss från varandra, det skiljer oss alla åt. Men vi som samlas vid foten av berget har ”punkten” i våra hjärtan, men har inte förmågan att göra någonting.

Det är därför som vi begär att Skaparen avslöjar sig för att ge oss Torah´n – Ljuset. Om jag kunde knyta an till andra på egen hand så skulle jag inte behöva Skaparen. Han skapade den onda böjelsen som är det onda jag avslöjar när jag står vid foten av berget. Vi finner att vi inte kan förenas sig trots vår stora vilja och förståelse för att det inte finns någon annan väg att gå, att detta är vår enda frälsning.

Härav följer att vi kräver Torah som ett medel för korrigering. Men detta är endast möjligt genom den Övre Kraften, som förenar oss till ett gemensamt andligt skepp, genom att samla ihop alla dess skilda delar.

Och sedan uppenbaras Skaparen för människan. Det som kallas ”Toran’s skänkande”, där Skaparen fungerar som ett vittne eller en garanti för våra ömsesidiga garantier. Det är just han som upprätthåller dessa ömsesidiga garantier, han är den kollektiva kraften av skänkandet som förenar oss samman.

Från den stunden fortsätter vi att bygga vårt gemensamma andliga fartyg (Kli) själva, och beger oss ut på en fyrtio år lång resa i öknen.

Var finns Zohar inom mig?

En fråga jag fick: Skall jag försöka att förstå betydelsen av varje ord när jag studerar Zohar?

Mitt svar: Vi skall flyta med strömmen i berättelsen. Vi läser om det som sker inne i vår själ på samma sätt som vi läser en bok om den mänskliga kroppens fysiologi. Den berättar om kroppens metabolism, de olika organen, hur de influerar varandra, vilken sorts elektriska och kemiska reaktioner och processer som pågår, osv.

Den andliga organismen är en exakt kopia av den fysiska. Skillnaden är, att med våra fysiska kroppar är vi inte medvetna om alla de tusentals systemen som finns i dem, men när när vi studerar vår själ, så uppenbaras de för oss.

Följaktligen är det inre sökandet det viktigaste när vi läser Zohar – var finns allt detta i mig?