Månad: augusti 2010

Hur föds en bokstav?

Dr. Michael LaitmanFråga: Om andliga kelim (kärl) har formen av skänkande, hur kan ”onda krafter” klamra sig fast vid dem?

Svar: Det kan inte finnas någon form utan klipot (onda makter). Hur kan en form existera om det inte finns någon begränsning? Det är omöjligt att rita en figur om den inte begränsas. Den måste sträcka sig ut till en viss punkt men inte längre.

Men vem eller vad är det som begränsar oss? Det är vårt begär efter njutning. Om jag går lite över gränsen, anses det att vara ”av hänsyn till egen tillfredsställelse”, och det är där jag slutar. Men vid denna punkt är jag fortfarande kapabel att ge, så jag fortsätter leta efter ”riktningen” och formen av skänkande. Detta är hur formen på bokstäverna bildas.

Du börjar med en punkt: ”Jag har en önskan att skänka”. Vad händer nu? Du kan flytta upp lite till höger eller vänster och genom att använda begränsningar ritar du en bokstav (ett andligt kärl), ett kli där två av Ljusets krafter ansluts – Ljusen Chassadim och Chochma. Endast två komponenter finns: ett begär efter njutning och avsikten ”av hänsyn till skänkande”. Kli är gjort av ett begär efter njutning, men det finns en ”skärm” ovanför den med reflekterat Ljus – kraften av skänkande. Det är så en bokstav framkommer ur en punkt.

Skapelseprogrammets övre logik

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför är det en sådan på flera nivåer komplicerad process  att nå skapelsens mål, med uppstigningar, fall och sönderfallet?

Svar: Det är för att den består av två motsatta element: Ljuset och begäret (kli), och de båda bygger en förbindelse baserad på deras motsatta naturer. Utvecklingsprocessen härleds ur två villkor och dikterar en evolutionslag: Två krafter som från början är motsatta varandra måste i slutändan nå fullständig formlikhet. Hela processen är ett oundvikligt resultat av dessa initiala och finala villkor. Vi kan inte förändra någonting med processen eller agera enligt någon annan logik.

Det finns två strikta villkor, ett vid början och det andra vid slutet:
Villkor 1: Avståndet mellan dem är oändligt.
Villkor 2: Föreningen mellan dem är total.

Före detta ger den ena enbart, medan den andra bara tar emot. Å ena sidan är de separerade av en oändlig avgrund, å andra sidan finns det en finit punkt där de smälter samman och blir en.

Försök nu komma på en formel där vi kan gå från det första villkoret, total motsättning, till det andra, fullständig formlikhet. I ”världen av oändlighet” finns redan såväl dessa komponenters sönderfall som deras förening. Även om både Ljuset och begäret är närvarande där, är de ett och de kompletterar varandra. Denna enighet upprätthålls av Ljusets övre kraft.

Med andra ord stödjs slutvillkoret till en början av Ljusets, Skaparens, makt. Detta gör det möjligt för oss att utveckla formeln för hur man kan göra denna övergång från det ena tillståndet till det andra. Villkoren för vad som är möjligt är satta; nu behöver vi bara implementera dem. Nu rullar hela verkligheten upp steg för steg, scen för scen, framför våra ögon, där vi är de skapade som lever i ”världen av oändlighet”. Vi lämnar den aldrig.

I denna enda plats (begär), som skapats av Skaparen, finns det Ljus, begär, och villkoret för deras förening, och allt detta sker just nu. Vi anses därmed vara Skaparens handlingar, produkterna av Hans arbete: skapelserna, de skapade, eller mästerverk.

Inget av detta kan förändras. De initiala och finala villkoren bestämmer allt som kommer att ske, inklusive sönderfallet, enligt versen ”den slutgiltiga handlingen är innesluten i den ursprungliga planen.”

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-08-18, Introduktion till boken ”Panim Meirot uMasbirot
videoikon Videoljudikon MP3

En droppe enighet är ovärderlig

Dr. Michael LaitmanAllt som hänt oss, allt lidande vi gått igenom under loppet av vår historia, har varit för vårt eget bästa. Baal HaSulam skriver i brev #23 att en människa som har uppenbarat en droppe enighet med Skaparen med glädje skulle hugga av sig sina armar och ben flera gånger om dagen bara för att åtminstone en gång i sitt liv känna smaken av enighet med Skaparen!

Och det är ingen överdrift. Om människan skulle överväga hur mycket Ljus en enda droppe enighet skulle ge, jämfört med denna världs värsta lidande, då skulle hon känna att det väger mer än allt!

Vi förstår inte vad det övre Ljuset är som klär sig i själen. Vi tror att det helt enkelt är någonting njutbart som får oss att må bra. Vi känner inte den sanna meningen hos orden ”evighet, perfektion och harmoni”.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 17.08.2010, baserad på “Introduktion till boken Panim meirot uMasbirot
videoikon Videoljudikon MP3

Det är svårt att vara människa

Dr. Michael LaitmanMänniskan har att välja mellan sanning och lögn, men när det kommer till ”sött kontra bittert” har hon inget val för det är uppenbart att hon alltid kommer att välja det som är bra och sött över det onda och bittra. Jag är oförmögen att föredra ett dåligt tillstånd över ett bra tillstånd. Men om jag ser ”sant vs falskt” mot ”sött vs bittert”, så kan jag möjligtvis välja den bittra sanningen, en dålig känsla, eftersom sanningen är viktigare för mig.

Det finns två olika dimensioner: Den djuriska nivån gör en analys av ”sött vs bittert”, medan det på det mänskliga planet görs en analys av ”sanning kontra lögn” eftersom människan arbetar med ”tro ovan förnuftet”. Om du uppstiger till det enda övervägandet av ”sannhet”, som omfattar alla övriga krafter och möjligheter innebär det att du uppnår enighet med Skaparen.

Men om du bara överväger ”söt eller bitter” utför du en analys och ett val på det djuriska planet. Ett djur kommer aldrig att göra misstag på sin nivå. Det väljer alltid vad som är bra för det. Men, det gör inte några framsteg på det ”mänskliga planet”. Naturen kommer inte att tillåta oss att stanna kvar på den djuriska nivån och tvingar oss att utvecklas.

På de livlösa, vegetativa och djuriska nivåerna i naturen, kommer den djuriska analysen av beteendet ned endast till en analys av ”söt eller bitter”, där man föredrar det som är sött. Å andra sidan, en människa gör en åtskillnad mellan två nivåer: djuret i henne som gör en analys av ”söt eller bitter” och människan i henne som gör en analys av ”sant kontra falskt”. Därför är människan i ständig bävan och förvirring, mellan djuret och människan i henne, letandes efter vad man bör välja. Hon söker efter en kompromiss eftersom hon vill ha det som är sött, men ser att det mest användbara är sanningen.

Dans är det mest seriösa inre arbetet

Dr. Michael LaitmanDet finns handlingar under våra möten där vi måste ge upp all vår kritik och helt enkelt gå samman med alla. Hur kan jag göra det? Jag kan göra det just genom att hoppa och sjunga tillsammans med alla som ett barn, upphäva mig själv.

Denna inställning ansluter mig till det allmänna tillståndet, ger mig möjlighet att komma ut ur mina begränsningar och känna en andlig ”vind”! Det kan verka som om detta beteende är hänsynslöst, men det bara verkar så för oss eftersom vi inte erkänner andligheten i den, och det är eftersom det är oändlighetens Ljus ! Vi kan inte urskilja något i det med våra sinnen. Därför förefaller det för oss vara livlöst (nefesh). Men om vi kommer att kunna se hela det andliga ljuset NaRaNCHY eller inte beror helt på vårt kli.

Allt som kommer från enigheten, även det minsta, är perfektion. Därför är det just på detta sätt, genom ömsesidig dans, när vi hoppar tillsammans med andra, som vi har möjligheten att uppfatta en andlig känsla.

Dessa danser kom till oss från de stora Kabbalisterna, särskilt Baal Shem Tov. Rabash fick oss, hans studenter, att dansa på detta sätt. Det innebär inte bara att roa sig, inne i dansen råder allvarlig tanke och ett enormt arbete. Plötsligt vill du det inte och tankar ”för” och ”emot” avlöser sig i dig med stor frekvens, framkallar tvivel. Under tiden fortsätter ni att hoppa ….

Det är inte heller meditation eftersom du inte kopplar bort dig från verkligheten. Du står alltid inför frågan: Vad gör jag och varför? Vad ger detta mig, vem får mig att göra detta, och vem är det som jag hoppar tillsammans med, vad förenar oss? Du går igenom hela det inre arbetet från början till slut medan du dansar.

Dansen tvingar dig att gå igenom alla de olika tankar som finns emot det! De är emot enighet, som du inte vill. Ditt sinne stiger alltid upp i kampen mot detta och du är tvungen att göra urskiljning.

Det är därför som dansen blir till ansträngande inre arbete. Du kommer ut ur den helt enkelt avtappad, saknar energi. Och det är inte på grund av att du hoppat, utan eftersom du gått igenom så många urskiljningar inuti. Du dansar inuti dig själv, i dina inre uppstigningar och utförsbackar. Och det faktum att ni externt hoppar på samma gång, det är bara där för att väcka dessa inre tillstånd i dig.

Du hoppar externt, stigande och fallande, samtidigt finns det inom dig ett överflöd av andra stigningar och nedstigningar som pågår samtidigt – och det är det viktigaste! Utan externa åtgärder kommer du inte att kunna göra inre sådana. Det ena kommer inte att ske utan det andra. Därför förvandlas dansen till en unik möjlighet att arbeta. Det är därför som Baal Shem Tov och de första chassiderna, som var kabbalister, undervisade i dessa traditioner.

En andlig ambulans

Dr. Michael LaitmanFråga: Männen har en grupp som ger support i alla tillstånd. Men vad ska en kvinna göra när hon upplever en andlig “nedgång”? Var ska hon få energin ifrån och kunna stå emot den växande egoismen som var orsaken till hennes andliga nedgång, som får henne att känna sig likgiltig, nedstämd och att brista i att se storheten i målet eller i  “skänkande”?

Svar: Folk har ställt denna frågan till mig i många år och på varje lektion för kvinnor. Men nu finns det ett praktiskt och effektivt svar på den: vår andliga stimulator som vi alla håller på att bygga tillsammans.

Kvinnor måste deltaga i den precis som männen därför att alla våra begär sammankommer i ett generellt begär eller Kli. Dess storlek kommer att avgöra våran rätt till att avslöja Skaparens Ljus.

Kabbalister om den kabbalistiska visdomens essens, del 19

Dr. Michael LaitmanDen kabbalistiska visdomen och filosofi

Filosofi tycker om att stoltsera med sin förståelse av alla negationer  [framlägger inte vem Han är, utan snarare vem Han inte är] av Hans essensMen de lärda i Kabbala lägger här handen för sin mun [när Skaparen själv och inte hans manifestationer gentemot oss diskuteras], och ger Honom inte ens ett simpelt namn, för vi definierar inte med namn eller ord det som vi ej kan förnimma. Detta är därför att ord avser någon grad av förnimmelse  [baserad på perceptionen av det uppenbarade objektet i våra sinnen].

Kabbalister pratar emellertid en hel del [till den grad forskaren efterliknar egenskaperna av Ljuset] om Hans illumination [Hans manifestation i förhållande till oss] i verkligheten, alltså alla de illuminationerna som de [forskarna själva] faktiskt [praktiskt, i sensationerna] har uppfattat [inuti sig själva], så giltiga som [vår] kännbara [värld, alltså verkligheten som vi känner ifrån början med våra medfödda egenskaper] förnimmelser [av objekt och egenskaper].
– Baal HaSulam “Den kabbalistiska visdomen och filosofi”

Kabbalister om den kabbalistiska visdomens essens, del 18

Dr. Michael LaitmanDen kabbalistiska visdomen och filosofi

Alltsedan den dag jag upptäckte den kabbalistiska visdomen och tillägnade mig den, har jag dinstanserat mig från abstrakt filosofi [dess slutsatser och resonemang] och alla dess förgreningar, likt öst från väst. Allt jag hädanefter kommer att skriva kommer att vara från ett rent vetenskapligt perspektiv, med yttersta precision [i definitionerna baserade på praktiskt upprepbara experiment], och genom enkelt igenkännande av praktiska, användbara saker.
– Baal HaSulam, ”Kropp och själ”

Det är överflödigt att säga att vår generation redan erkänt att metafysisk filosofi inte innehåller något riktigt innehåll [baserat på praktiska experiment] på vilket det är värt att ägna sin tid. Därmed är det sannerligen förbjudet för var och en att ta krydda från deras ord [för att undersöka sig själv, världen, och deras syften och mål].
– Baal HaSulam, ”Kropp och själ”

Filosofin älskar att ägna sig själv åt Hans Essens och [skenbart] bevisa vilka regler som inte gäller Honom [baserat på negation]. Kabbalan har emellertid ingenting alls att göra med den, för hur kan det ouppnåeliga och oförnimmbara [det som inte har några praktiska experimentdata utan bara ens eget gissningsarbete] definieras?
– Baal HaSulam, ”Den kabbalistiska visdomen och filosofi”

Boken Zohar: upplysning av de Övre Världarna

Dr Michael Laitman Boken Zohar är den viktigaste boken inom den kabbalistiska  visdomen. Det står skrivet att det inte finns en mer magisk, hemlig, dold, magnetisk, eller obegriplig bok än Zohar. Det är verkligen så.

Boken Zohar avslöjas i två etapper. Först och främst måste jag upprätta och ha rätt syn på boken, vilket innebär att korrigera mig själv, läsaren. För att läsa i Zohar, behöver jag i istället för vanliga ”glasögon” en helt annorlunda «projektor» som tillåter mig att förnimma andliga fenomen inom denna bok. Därför måste jag först skaffa mig andliga «mottagnings-organ» (kelim). Då kommer boken att uppenbaras för mig och den kommer verkligen att vara en ”Zohar” (upplysning), som författarna till denna bok uppenbarade och beskrev för 1800 år sedan.

Kabbalister uppnår det Övre Ljuset som skapade ett begär att njuta och som gav det kraften ”att ta emot” (förnöjelse). Då gav Ljuset den sin avsikt att agera ”för att skänka”, men efteråt ”bröt” denna vilja och gjorde det till en egoistisk intention. På detta sätt blev önskan att njuta till en önskan att få för sin egen skull. Och nu måste vi, från vår värld, gradvis korrigera denna önskan att njuta så att det blir en önskan att skänka, och därmed uppnå korrigering.

Alla dessa fenomen (nedstigandet ovanifrån och nedåt, dvs. korruptionen av önskan och avsikten, och den påföljande korrigeringen) utförs av Ljuset eftersom det inte finns någon annan än Han. Alla förändringar, allt som händer inom begäret att njuta, görs av Ljuset. Det finns ingen annan som utför några handlingar. Och alla Ljusets handlingar är över materien, som är viljan att njuta. Innan Ljusets inflytande på det, är önskan att njuta bara en formlös sak. Ljuset bestämmer vad det ska göra den till och vilken form det ska ge den, såsom det står skrivet, ”Ljuset förflyttar begären”.

Därför, om vi vill förändra oss, måste vi attrahera det Övre Ljuset på oss själva. Det är därför vi läser i boken Zohar med avsikten att Ljuset ska komma, eftersom det är den kraft som kommer att förändra mig. Genom att läsa i boken Zohar efterfrågar jag min korrigering. Detta är rätt inställning till boken.

En guide till boken Zohar: Författarens inledning

Dr. Michael LaitmanKära vänner, jag kommer att börja publicera utdrag ur min kommande bok, En guide till boken Zohar.

Författarens inledning

Kära läsare,

Om du undrar varför du behöver denna bok, läs en sida och det bör säga dig om du skall fortsätta eller inte. Den kabbalistiska vetenskapen och dess viktigaste bok, Zohar, förklarar anledningen och syftet för vår existens, programmet för andlig utveckling som är ursprungligt ingjuten i naturen, samt hur man uppnår livets mening genom den kortaste och lättaste vägen.

Som det beskrivs i boken Zohar skapade Skaparen ett program för mänsklig utveckling: att föra människan till Skaparens tillstånd. Varför? Eftersom detta tillstånd är det bästa som finns. Men för att leda människan till detta tillstånd är det inte tillräckligt att fylla honom med nöjen eller förse honom med kunskapen om evigt och perfekt liv. Det är också nödvändigt för människan att till fullo uppleva detta tillstånd. För detta behöver människan att uppnå Skaparens perfekta tillstånd på egen hand. Han måste lära sig att skilja njutning och lidande från sanning och lögn genom att välja den bittra sanningen framför ljuv villfarelse.

Det är inte en lätt utvecklingsbana. Vi täcker en del av denna bana omedvetet under flera reinkarnationer. Men vår generation har nått det sista steget i människans utveckling, och det är därför vi måste uppfatta livets essens och att förstå vad som händer med oss, var och varför vi lever. Dessa frågor kommer gradvis att leda alla till kabbalans visdom, precis som de fick dig att öppna denna bok just nu. Detta beror på att efter omfattande sökande kommer människor inte att kunna hitta ett genuint svar, uppenbarelsen av källan till deras existens, någon annanstans.

Denna bok beskriver stadierna i din utveckling, fram till att nå fullständig likhet med Skaparen. Denna process är oundviklig och obligatorisk för alla som lever på jorden. Oavsett om du väljer att stänga denna bok och fortsätta att leva som du gjorde tidigare, eller om du gör ett försök att inse nyttan i kabbalans visdom, kommer det att definiera din framtid.

Du kommer antingen leva under stress som orsakas av livets omständigheter, som så småningom kommer att tvinga dig att hänvisa till kabbala hur som helst, eller så kommer du att tillämpa ansträngningen att avslöja Skaparens vägledande hand. I så fall kommer du att upptäcka banan, syftet, och anledningen till allt som händer, du kommer att få reda på hur du kan uppnå en tillvaro som liknar Skaparens på ett enkelt och trevligt sätt. Lycka till!