Etikett: Zohar

Nyckeln till den heliga dörren till mig själv

Vi måste förstå vilken sorts kraft som finns gömd i Zohar. Det är ett verktyg eller ett medel till frälsning som har givits till oss – det enda instrumentet som kan göra både andlig och materiell revolution i världen.

Om vi förstår dess betydelse så kommer vi att kunna förändra oss själva och verkligheten med dess hjälp. Vi kommer att kunna påverka vårt öde, både för varje individ och för oss alla tillsammans. Allt detta är i våra händer. Denna bok är en speciell nyckel som har givits mänskligheten för att låsa upp systemet för de krafter som styr den. Vi behöver bara lära oss att använda nyckeln för att öppna den heliga dörren – porten till det andliga systemet, och den kommer att öppna det för oss!

Varje ord i Zohar skall förstås som om det lever inom var och en av oss. Texten berättar bara om vår inre värld och när jag läser frasen ”låt oss gå till Farao,” så måste jag föreställa mig att Skaparen, Moses och jag är tillsammans inom mig. Jag behöver känna vad det innebär ”att gå dit” – vilket begär eller kvalitet kommer jag att närma mig, som kallas ”Farao” eller ”den onda böjelsen.” Och kraften som kommer att hjälpa mig göra detta kallas för Skaparen.

Jag är oförmögen att gå direkt till Farao eftersom jag ser hur stor han är, och hur mycket han styr mig. Det är bara genom att hålla fast vid Skaparen, (den högra linjen, skänkandet, Torah, det Övre Ljuset) som jag kan komma närmare den vänstra linjen, (ondskan och egoismen) i mig. Och istället för att förstöra den så kan jag bryta mig loss ur dess makt och höja mig över den.

Därefter kommer jag att forma om den onda kraften till en god kraft och låta den goda viljan styra mig istället för den onda.

Allt detta är möjligt endast genom att studera Zohar. Varje ord i den skildrar olika kvaliteter i mig, en kraft, relationerna mellan dem, och de processer som jag går igenom.

Jag måste föreställa mig allt detta som delar av min själ; att jag studerar mitt eget inre, min egen andliga anatomi. Mina ansträngningar att göra detta kommer att attrahera det Övre Ljuset som förändrar och för mig närmare godhet.

Så låt oss läsa Zohar med dessa förhoppningar i våra tankar och hjärtan.

Det verkar meningslöst, men det är fascinerande

En fråga jag fick: Varför ska vi läsa om alla de många detaljer som beskrivs i Zohar om vi inte kan identifiera dem inom oss?

Mitt svar: Vi måste vara som barn som ser på världen omkring sig och inte förstår någonting men utvecklas gradvis. Barnet blir ivrigt när det ser en buss som kör förbi eftersom den någonting väldigt stort som rör sig.

Det finns ett annat naturfenomen, där nyfödda gäss uppfattar det första rörliga föremålet de ser som sin mor, och följer efter det. Detta gör att de utvecklas.

På samma sätt är det när vi läser Zohar, det finns en del som vi inte förstår alls ännu, och en annan del som vi redan kan knyta an till. Detta utvecklar oss och vi måste inse att vi inte kan förstå det ännu, men en dag kommer vi säkerligen att förstå allt i dess helhet. När vi begär, och försöker förstå det vi hör, så väcker vi den kraft som utvecklar oss. Hur skulle vi annars utvecklas?

Ju mer vi avancerar, desto mer ”smak” kommer vi att känna i studierna.

Meningen av att ”vara tillsammans”

En fråga jag fick: Hur skall vi förbereda oss under dagen inför att läsa Zohar, speciellt nu när kongressen närmar sig?

Mitt svar: Tillsammans skall vi sträva efter det reformerande Ljuset. Detta är ett väldigt enkelt motto där, att ”vara tillsammans” betyder att förenas. Men vad är det som vi enas för? Det är för att var och en av oss skall influeras av det förändrande Ljuset som kommer att rätta vår onda natur, nämligen vår brist på längtan efter att förenas.

Allt kan återfinnas i ett begrepp; där är Malchut, församlingen av själarna, där vi måste förenas i ett gemensamt krav till Yesod, där vi ber att Yesod skall ge oss det korrigerande och det uppfyllande Ljuset. Det är allt. Detta skall vara vår avsikt inför den kommande kongressen.

Om vi tänker på det och förstår att hela vår framtid beror på denna enhet, därför att den gör oss lika den skänkande kraften, då behöver vi ingenting annat. Vi borde läsa berättelsen om givandet av Toran vid Sinais fot igen, därför att vi är i exakt samma situation. Det är skrivet att varje person skall se sig själv stående nedanför berget Sinai och ta emot Toran.

Toran ges varje dag, men vi kommer bara att kunna ta emot den om vi alla förenas till en man med ett hjärta, stående mitt emot Skaparen som också är En. Då kommer vi att etablera kontakt med Honom och kan ta emot det omgivande Ljuset.

Vi måste förbereda oss för detta tillståndet där våra själar avvisar sina individuella egon och förenas för att attrahera det korrigerande Ljuset. Ljuset kommer att få vår enhet att uppstå och inne i den kommer vi att uppenbara Skaparen.

Hela världen tillhör dig

Det ser bara ut som om det finns många människor runt omkring dig, som studerar tillsammans med dig.

Du ser yttre begär omkring dig eftersom din syn är dålig. Men föreställ dig att allt är dina inre begär som du inte kan kontrollera. Det är ungefär på samma sätt som du inte kan kontrollera din onda inklination. Därför verkar dessa begär vara något yttre för dig, och du måste länka samman dem.

Om du länkar samman dessa kvaliteter och kontrollerar dem så kommer du att se hur allting på utsidan faktiskt tillhör dig. Det är ett avtryck av det som du har inombords. Det finns många kvaliteter, begär och olika sorters längtan inom dig, men du har ingen makt över dem. Det är därför som du ser så många människor utanför dig, och en hel värld med stjärnor, planeter, orörliga, vegetativa och rörliga objekt. Där finns människor som gör saker i strid mot dig och människor som du vill utnyttja för dina behov, eller till och med slå ihjäl, eller springa iväg från.

Allt detta är för att du är konstruerad på det sättet inom dig själv, och det är därför som du ser världen på det sättet. Om du får kraft från Ovan, som ger dig makt över alla dina begär så kommer du direkt att uppenbara att hela världen tillhör dig, och att andra människor inte är skilda från dig, och inte alls är utanför dig. Du kommer att känna ditt eget själv inne i var och en av dem.

Den hemliga formeln för ett mirakel

Genom Zohar visar Skaparen alla sorters exempel som är avsedda att ge oss olika intryck.

Om du inte vill, eller kan, göra det, så vänd dig till gruppen och böckerna för att få hjälp.

Hur som helst, så måste du titta efter någonting som kommer att knuffa dig framåt och hjälper dig att förenas med de tillstånd och handlingar som Zohar berättar om, även om du inte kan förstå någonting av det. Det viktiga är att du vill förstå.

Zohar talar om högre nivåer av andligt givande, vilka du önskar att känna och uppleva. Hur kan du göra det? Detta är de frågor som skall bekymra dig hela tiden. Det spelar ingen roll om du inte kommer ihåg någonting av det du läser. Om du vill att texten skall påverka dig så att du kommer in i dess värld, så att du kan känna vad den talar om, då kommer du att uppleva en kraftfull känsla av hur läsandet påverkar dig, även om du inte förstår ett ord av det.

Du kommer att uppleva en förändring i sinnesstämning, i olika kvaliteter, och i din syn på dig själv och världen. Du kommer att börja känna att olika förändringar inträffar varje dag tills du gör språnget.

Allt detta kommer att ske som ett resultat av att du läser, även om du inte har en aning om vad du läser, och vad texten vill säga dig. Du har ingen kontakt med boken förutom genom ett begär: du vill att boken skall uppenbaras för dig!

Detta är hur det Omgivande Ljuset arbetar: det är en förunderlig och mirakulös kraft. Inflytandet som påverkar oss från den Övre Världen är ingenting annat än ett mirakel eftersom det fungerar när du inte har kontakt med den. Det finns ingen kontakt mellan viljan att ta få och viljan att ge. Hela sambandet förverkligas genom Skaparen som är roten till båda dessa kvaliteter. Denna dolda förbindelse kallas för ett mirakel (Segula) och följer en strikt lag beträffande Ljuset och begäret (Kli), enligt en bestämd formel för deras växelverkan. Men denna form av kontakt är dold för dig, och det är därför som det är ett mirakel i relation till dig. Du trycker på knappen på en plats och någonting dyker upp på en annan plats. Hela systemet är dolt för dig och du förstår inte hur detta samband fungerar.Man sa bara till dig att du måste läsa och begära – och resten sker av sig själv!

En äventyrsbok

En person som verkligen aspirerar till det andliga, kommer inte att nöja sig med att uppnå bara lite. Han kommer alltid att känna att han inte förstår eller vet någonting därför att han inte känner det andliga. Punkten i hjärtat uttrycker sig precis genom detta behov av att känna den Övre Världen.

Du måsta känna denna andliga bilden inom dig. Zohar är en äventyrsbok, men det är inte en bok som du bara läser, eller en film som du ser på duken. Du måste gå in i Zohar, och det är inte som att gå in i en illusorisk värld, utan det kan bara göras när du väl gjort dig av med alla dina illusioner och fantasier.Du behöver inga särskilda 3-D-glasögon för att känna att du är inne i filmen (som när du ser en film som Avatar).

Kravet kommer från punkten i hjärtat och det kan bara ökas på med gruppens hjälp. Endast gruppen kan ge en person den styrka som behövs för att nå målet tillsammans med hans egen punkt i hjärtat. Om han inte ger upp sig själv inför gruppen för att kunna ta emot denna kraft från den, så kan han inte uppnå någonting.

Detta utgör vår ömsesidiga garanti, utan vilken ingen av oss skulle ha ett andligt kärl (Kli).

Ett välsignat frö som planterades i trädgården

Zohar, kapitel ”Bo” och artikel 57: ”Och han planterade fröet i en rättfärdig man, vilket är Yesod de Zeir Anpin.”

Jag måste föreställa mig att jag har denna kvaliteten – Yesod de Zeir Anpin, som kallas för en rättfärdig man, och att det är här som mitt frö planteras och blir utgångspunkten för mitt fortsatta växande.

Han är trädgårdsmästaren, och fröet i trädgården, som är Malchut, är gömstället för Ljuset. Detta betyder att fördoldheten inte är en frånvaro, utan tvärtom är det en sådd av välsignelse. Fördoldheten själv kommer att bli Ljus än en gång, så som en växt som spirar ur fröet.

I sin artikel ”Viljans frihet”, ger Baal HaSulam detta exemplet: Vi måste försöka att plantera oss själva i kabbalistisk grupp så som man planterar ett frö i jorden, och i den miljön ger vi upp oss själva helt och hållet. Då kommer vi att bli ett frö som upplöses helt, och ”ruttnar” i jorden för att ett träd skall växa upp från det.

Några grundläggande koncept

Skaparen vistas i gemenskapen mellan alla de själar, som vi refererar till som den gemensamma själen Adam HaRishon. Vi, delarna av den gemensamma själen, korrigerar och återuppväcker det brustna systemet av själar, när vi börjar att knyta an till varandra. Genom att göra det, så skapar vi ett multidimensionellt nät, där varje del är sammanlänkad med de andra, precis som organen i den mänskliga kroppen är förbundna genom ett oändligt antal förbindelser.

Förbindelsen mellan själarna fanns en gång för att kunna ge till Skaparen. I det tillståndet var alla själarna sammanlänkade som ”en man, med ett hjärta” för Skaparens skull. Detta är meningen med versen, ”Han och Hans namn är ett”. Det refererar till det tillstånd där Skaparen och skapelsen var en enda helhet i Oändlighetens Värld. Men denna kontakt brast därför att alla förlorade sin altruistiska intention. Som ett resultat ”försvann” Skaparen, precis som upplevelsen av Ljuset.

Detta tillstånd, där själarna förlorade sitt sammanhang med varandra refereras till som, ”brytningen”, eller ”exilen” från det andliga. Detta är vårt nuvarande tillstånd. Varje människa i detta system är en separat individ och bara upplever bara sin egen lilla värld. Han upplever inte den andliga världen därför att den kan bara upplevas i gemenskapen mellan oss. När det inte finns något anknytning mellan oss så upplever vi bara den materiella världen.

De grundläggande koncepten för att komma bort från detta är:

  • När själarna är förbundna med varandra egoistiskt, (för sin egen skull), så upplever de den här världen.
  • När själarna knyter an till varandra för givandets skull, så uppenbarar de den andliga världen, den tillkommande världen, i denna gemenskap.
  • Livet som vi uppenbarar inom våra egoistiska samband med varandra, refereras till som vårt nuvarande materiella liv.
  • Livet som vi uppenbarar i en riktig gemenskap med varandra, refereras till som uppenbarelsen av Skaparen. Vi kommer att känna den Övre Kraften, Skaparen, på samma sätt som vi känner luften runt omkring oss. Han kommer att länka oss samman med alla de andra delarna i universum.

Därför beror allting på vår kontakt med varandra, vare sig den är egoistisk, eller för givandets skull.

Om cirka en månad kommer vi att samlas till en stor kongress i Israel, platsen där brytningen skedde, och den första platsen där korrektion behövs. Därför kan denna kongressen bli så kolossalt kraftfull att den kommer att påverka oss alla, och hela världen, därför att vi kommer att föra givandets kvalitet närmare de egoistiska begären.

Låt oss hoppas att vi kommer att lyckas i att förenas med hjälp av Zohar, som vi nu studerar. Det är ett hjälpmedel genom vilket vi kan attrahera det Övre Ljuset som förändrar och oss och för oss samman.

“Låt varje dag vara ny”

Zohar, kapitel ”Shmini”, artikel 46: ”Och han sa till Aaron: ’Ta dig en tjurkalv’, till att sona för kalven som han syndat genom, så som det är skrivet, ”… och han gjorde den till en gjuten kalv”.

En av kvaliteterna inom en person, kallad Moses, bestiger ett berg, medan ett annat mycket upphöjt begär, kallat Aaron, begår den största synden: att tillbe en gyllene kalv. Det är så dessa två extrema punkter verkar inom en person.

En tjurkalv och inte en tjurko. Boskap antyder oxe, Gevura de Zeir Anpin, och en ko antyder Malchut. Malchut har tre ansikten: ett lejons, en oxes och en örns ansikte. En tjurkalv betyder oxen inkluderad i Malchut. Vi behöver inte försöka att komma ihåg orden i denna text – det spelar ingen roll om allting omgående flyr vårt minne. Vi skall inte bekymra oss för det. Vår enda omsorg skall vara att försöka känna orden som vi läser, samtidigt som vi läser dem, och det är allt.

Vi skall inte försöka att komma ihåg någonting. När vi lyssnar till en vanlig berättelse om denna världen, så behöver vi inte komma ihåg vad en ”ko”, en ”kalv”, eller en ”man” betyder. Vi känner helt enkelt in dessa begrepp. Det samma gäller för andliga föreställningar – vi behöver bara låta dem uppenbaras inom oss, hellre än att vi memoriserar dem mekaniskt.

Det är snarare så, att om vi kommer ihåg någonting, så löper vi risken att anta att vi redan har uppnått någonting, men det är en lögn. Vi kommer att känna oss tillfredställda med fel saker. Därför är det bättre att inte komma ihåg någonting alls och låta ”varje dag vara ny”. Vi skall lämna lektionen utan att komma ihåg någonting, som om vi inte hade läst någonting alls. Det viktiga är att vi applicerade oss själva och väntade på en uppenbarelse.

En enormt inflytelserik andlig kraft

En fråga jag fick: Innan vi började studera Zohar var våra inre tillstånd och våra upp- och nedgångar mer balanserade. Nu är de mycket mer dramatiska och extrema, som svart och vitt. Varför händer detta?

Mitt svar: Det är för att vi blir påverkade av Zohar, som är en enormt kraftfull bok. Och utöver det läser vi den tillsammans.

Zohars inflytande tillåter oss att känna huruvida vi verkligen är sammanknutna med varandra eller inte, då den skrevs av en grupp kabbalister som var helt förbundna med varandra, och hade uppnått den fullständiga korrektionen på alla de 125 nivåerna.

När Ljuset kommer och påverkar oss från en så hög källa, så skapar det medvetenhet om var vi är i förhållande till Ljuset.

Därför kommer vi säkerligen att gå igenom dramatiska och extrema förhållanden som sträcker sig från förvirring till inspiration, oro, fullständig utmattning, okänslighet och mycket mer. Detta kommer att möjliggöra för oss att bygga oss själva, för att kunna känna andlighet.