Månad: april 2012

Irritation och hat är mina hjälpredor

Dr. Michael LaitmanFråga: Negativa känslor, irritation och även hat framträder när vi försöker förena oss. Vilket är rätt sätt att arbeta med det?

Svar: Vi behöver dela världen i två delar: sättet den visar sig för mig, min egoism, och vad den egentligen är. Vad är världen egentligen?

När vi väl avslöjar det i våra gemensamma begär, kommer vi se att den är full av ljus och är absolut perfekt. Det finns inget att korrigera i den. Med andra ord behöver vi bara korrigera oss själva, enbart vår personliga attityd mot världen, vår personliga uppfattning.

Detta är anledningen till att vi behöver dela upp världen i det sätt den uppfattas av oss genom egoismens prisma, och världen som faktiskt existerar utanför oss. Det är helt enkelt det övre ljuset som är i ett tillstånd av absolut vila och enbart har egenskapen av fullständigt givande och kärlek.

Det är därför vi måste separera dessa två förnimmelser inom oss. En förnimmelse är den riktiga känslan av irritation och motstridigheter som verkar vara meningsfulla så att vi stiger över dem och uppfattar gruppen som något absolut och perfekt, där alla vännerna är de största i sin generation och som är absolut korrigerade. Jag, själv, måste inkludera mig i dem och vara som ett embryo inuti en livmoder. De  saker de faktiskt säger och dess påverkan på mig spelar ingen roll. Jag har fått de hindren med mening, så att jag skall klara av att träda in i dessa hinder genom dem, och vara inuti mina vänner där jag föreställer mig dem som absolut perfekta i ett läge av vila med mig inuti dem.

Från den andra lektionen under kongressen i Vilnius, 2012.03.23
videoikon WMV | ljudikon MP3

Den andliga gruppen och hela mänskligheten

Dr. Michael LaitmanNu befinner vi oss i ett tillstånd när hela gruppen håller på att komma ut ur Egypten, och hela mänskligheten följer den. Vi måste förverkliga vår grupps utgång ur egoismen. När vi kan göra det, kommer hela mänskligheten automatiskt att rusa efter oss.

Mänskligheten kommer att känna att ingen av dem har en metod för räddning. Folk kommer att känna att de inte kan existera längre om de inte följer oss.

Dag för dag kommer det att manifesteras mer och mer. Folk kommer att börja upptäcka att världen faktiskt är tom, att den inte har någon aning. Det är det som är intressant: världen var alltid full av idéer – socialistiska, kommunistiska, vetenskapliga, politiska, och så vidare. Men idag tonar allting gradvis bort.

Och vi själva börjar växa mot bakgrund av denna bild. Den andliga gruppen kommer att utstråla styrka, metod, och målet – absolut allt! Ingen annan kommer att ha någonting likt det.

Icke desto mindre kommer mer reaktionära krafter att vakna, på grund av maktlöshet och osäkerhet, och alla sorters kriser, konflikter och, möjligtvis, krig kommer att uppstå.

Men det beror på hur snart vi stiger och hur fort vi kan lyckas med vårt spridningsarbete så att alla ser att det finns en exakt metod för frälsning eller räddning, och att den inte är så omöjlig att förverkliga. Trots allt finns det inget annat val – vi måste vara under denna eviga naturkraft, som är redo att hjälpa oss om vi jobbar i harmoni med den.

Från TV-programmet ”Grunder för det integrala samhället”, 2012.04.01
videoikon WMVljudikon MP3

Känn en ny perceptionsnivå genom att ställa in dig på det integrala fältet

Det kollektiva har en speciell kvalitet: När olika personer förenas i ”en helhet”, avslöjar de enigheten i deras motsatser.

Detta bär inom sig en helt ny kvalitet, eftersom ingen av dem har enigheten inom sig. Denna nya kvalitet bildas mellan dem, eller över dem, och varje medlem i det kollektiva deltar i att skapa den. Om en person inte gör ansträngningar och inte ger av sig själv till denna enhet, då finns han inte  i den.

Det visar sig att varje person ställer in sig på denna enighet och förvärvar den till största möjliga utsträckning utan att den delas upp i delar. Och tack vare ens bidrag till detta gemensamma område,  önskan eller strävan, börjar varje person genom integrering känna enighet och en ny nivå av perception.

Perception genom integration är helt motsatt den egoistiska, individuella uppfattningen. En person som har den känner och uppfattar världen på ett något annorlunda sätt.

När han ingår i andra, är det som om han består av dem. Han känner dem i sig och upplever en gemensam enighet. Han känner också världen inom sig, och uppfattningen av världen beror på hans egenskaper, böjelser, tillstånd, humör, attityd mot världen och mot sig själv. Det vill säga, plötsligt börjar han förstå att världen inte existerar på utsidan, utan inom honom.

Detta sker helt naturligt, en följd av förenandet av sina vänners motsatta egenskaper i honom. Tillsammans bildar de en gemensam önskan som blir den plattform på vilken han känner en ny, integrerad värld, men på samma gång blir det integrerade kärlet själv ett perceptionorgan.

En person förstår redan att världen inte existerar externt. Men när han börjar se världens totala beroende av honom, sker en psykologisk förändring i honom.

Men världen berodde på honom redan innan det. Det är bara det att han sänktes ned i sin individualism och kunde inte uppfatta verkligheten som något annat än befintlig utanför honom. Ändå var detta en falsk bild av världen.

Nu, efter att ha kommit ur individualismen in i den integrerade uppfattningen av världen, förstår han att allt var på det sättet tidigare också, och denna uppfattning förekommer endast på detta sätt. Vi uppfattar världen inom oss, i våra kvaliteter. Under påverkan av samhället eller miljön, får vi förmågan att förändra dessa egenskaper, att på något sätt förändra dem. Nu ser en person världen inte bara genom den kvalitet som tycks honom som sin egen, utan också genom alla andra, yttre egenskaper, som han nu uppfattar som sina egna.

Om vi ​​tar ett barn, i motsats till en vuxen som har en last av intryck och uppfattningar från sitt tidigare liv, och helt isolerar det, kommer barnet att känna världen inom sig. Allt beror på vilket intryck man får under sitt liv.

The Psychology Of The Integral Society

Det ovanstående togs från boken The Psychology of the Integral Society av dr Michael Laitman and dr Anatoly Ulianov. Även tillgänglig som eBok (PDF, Kindle & ePub-format).

Beslutet görs nedan

Dr. Michael LaitmanOm man utför handlingar direkt mot målet med skapelsen, avancerar man med hjälp av två krafter: det egna begäret och ljuset. Men om man utför handlingar som inte är direkt mot målet med skapelsen, avancerar man bara med hjälp av en kraft: ens begär. Utvecklas vi normalt, uppfyller vi våra egna behov.

Hela verkligheten är i grund och botten begär och ljus. Begär existerar inuti ljuset och ändras konstant, mer och mer. Detta är sättet vår naturliga utveckling fortskrider: från en punkt av energi till materia som blir mer och mer komplex, fram till den nuvarande formen av liv. Det är basala element som skapar det cykliska systemet, och det existerar kopplingar mellan dem som producerar komplexa material och även levande celler som absorberar och urladdar all sorts substans. Cellerna består av en ny, kvalitativ koppling med miljön på basis av den stilla nivån, där upptagandet och urladdningen inte producerar förnimmelsen av liv eller smärta.

Men, om vi vill avancera framåt möter vi ett speciellt villkor: antingen att avancera under påverkan av naturens krafter, som en maskin, eller att skapa en koppling mellan vännerna i gruppen och bygga en modell som är essentiellt lik ljuset, den övre kraften, kärlek och givande. Man överkommer tyngden och problemen, och följdaktligen får man hjälp från ovan. I princip aktiverar man inget nytt, men om man vill avancera mot målet, tillför man sina ansträgningar, och som respons tar man emot extra ljus från nivån man längtar efter.

Till slut använder du samma system som motsvarar ”adderingen” från vår sida. Om du vill ha det så sätt igång, om inte så vill du inte. Förändringarna kommer inte från ljuset, utan från dig: om du investerar ansträngingar, visar mer begär, då upptäcker du en addition eller brist från din sida, och då tar du emot en större upplysning. Ovanifrån fattar ingen ett beslut om att tilldela dig ljuset. Ljuset är i absolut vila, och allt beror enbart på ditt behov av det. Ta fördel av riktlinjerna som ges dig – och du kommer att ta emot det.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2012.04.04 Daily Kabbalah Lesson 4/4/2012, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Den integrerade strukturen av vår uppfattning

Dr. Michael LaitmanFråga: Du företräder konceptet integrerad utbildning, men vi vet att det moderna samhället samlar på sig stora mängder med kunskap. Det sägs att mängden kunskap fördubblas vart tredje till fjärde år. Ofta har vi att göra med att förmedla information som upptäcktes för ett årtionde sedan. Hur är det möjligt att binda samman ny kunskap med ditt sätt att lära?

Svar: Jag har redan sagt att vi har en grupp med barn i vår integrerade utbildningsstruktur där barnen studerar från 6 års ålder. Vid åldern 12-13 kan de redan förstå och korrekt greppa praktiskt taget varje sorts kunskap. Deras uppfattning är förändrad till att bli integrerad. Eleverna är inte rädda för någonting; de är inte stängda. Läraren ”häller” inte informationen i deras huvuden. De uppfattar allting som ett naturens system som konstant fullständigar deras bild.

Några av ungdomarna i åldern 13-14 har redan avklarat sitt första år av universitetsstudier. De är likvärdiga slutet av gymnasiestudier och förbereder sina slutexamina. Det finns en lag i israel som tillåter dem att göra så. De har klarat sina tester. De studerar inte individuellt, utan i grupp. De gör sina läxor ihop och skriver uppsatser tillsammans.

Jag tror att det är omöjligt att göra någonting idag utan att ändra på personen i sig. En formell presentation av information, där man absorberar den in i en väldigt snäv del av sig, tillåter oss inte att utvecklas. Vi ser detta i praktiken.

Från föreläsningen vid universitetet i Šiauliai, Litaen, 2012.03.22

Israel: de som söker Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Den judiska nationen (Israel) är menad att enas och vara ett ljus för de andra nationerna, men i Israel finns så många lager mellan människorna så att den enda gång vi verkligen förenats är under frigörelsekriget (efter stort lidande från förintelsen) och sexdagarskriget (genom stor fara att bli förgörda). Kommer vi inte att behöva gå igenom mer lidande för att inse att vi måste förenas som en människa?

Svar: Vi pratar inte om judar till födelsen, utan Israel – de som söker Skaparen, oavsett deras nationalitet. De måste förenas och leda hela världen till Skaparen.

Inom kabbala har själar ingen nationalitet, utan nivå av utveckling. Abraham valde en gång sina studenter och kallade dem Israel: de som söker Skaparen.

Mot enkelheten

Dr. Michael LaitmanFråga: Nuförtiden börjar forskare upptäcka att vi alla är sammanbundna, att ett oändligt antal trådar, som vi tidigare inte känt till, sträcker sig mellan oss. Hur ser en kabbalist på detta? Kan det vara så att denna enorma mängd trådar rör sig konstant framför hans ögon?

Svar: I själva verket är allt väldigt enkelt. Och ju mer vi utvecklas, desto enklare är det. Människan är enkel, och ljuset är enkelt, medan de många beräkningarna framträder på grund av att egoismen flätar samman med begäret att ge.

Ju mer en människa gör framsteg, desto naturligare uppfattar hon bilden av verkligheten. Vanan blir till en andra natur. På det sätt du ser på din familj och dina kära: det blir ditt liv, din natur, och du anstränger dig inte längre i dina relationer med dina älskade eller dem du egentligen inte känner. Du känner var och en av dem och förstår alla kontakter.

Just nu verkar det vara ett problem för dig för att det krävs ansträngningar. Men när begäret att ge råder i dig, så försvinner problemen. Det finns inget enklare än att lära känna den andliga världen och att leva i den.

”Är det möjligt? Hur kan jag sköta allting, hantera atomernas rörelser och alla världarna?”

Du behöver inte kontrollera nånting eftersom allt detta avslöjas inom dig, som ditt eget system. Och detta är anledningen till att varje nästa steg blir ännu friare från press, från känslan att behöva förstå allt som händer. För varje steg blir allting enbart klarare.

Från den dagliga kabbalalektionen 2012.03.29, Introduktion till TES, punkt 127
videoikon WMVljudikon MP3

 

Om han slår mig, så älskar han mig

Dr. Michael LaitmanFråga: Jag känner att jag kan hålla kvar tanken att allt kommer från Skaparen. Vad jag inte kan förstå är hur man ska acceptera störningarna som orsakar mig smärta med kärlek? Jag kan inte förstå att de är bra för mig med mitt sinne. Men hur kan jag lägga till kärlek till detta? Var är denna kärlek?

Svar: Du fullföljer inte handlingen, därav känner du inte kärleken. Du förstår att störningarna förmodligen kommer från Skaparen, och det är bevisligen gott. Du vet att du inte kan fly från störningarna, så du accepterar dem. Du avslutar inte allt med kärlek. Du går inte igenom störningarna med gruppen och gör det till dess motsats, så att du därigenom uppfattar störningarna som ett uttryck av kärlek.

Det är som när föräldrar straffar ett barn, barnet måste förstå att de gör det utav kärlek till honom. De straffar inte honom, utan hans ego. De vill till och med uppfostra sitt barn ovan barnets ego. När man delar sig själv i två, ”det är mitt ego och det är jag”, och inser att störningarna kommer som motsats till egot, då blir ens ”jag” mer draget till Skaparen och känner kärlek.

Tänk dig att du är ett smart barn som förstår; ”Mina föräldrar måste straffa mig för att hindra mig från att vara olydig, de straffar inte mig utan ger mig möjlighet att stiga över mitt ego”.

Kommentar: När jag var ett barn hade jag ingen aning om att någon relaterade till mig med kärlek. Allt jag såg var straffandet.

Svar: Men bli smartare då! Du behöver växa upp, när allt kommer omkring!

Du måste nå en nivå där du uppfattar de största problemen och svårigheterna som enorm vänlighet och kärlek. Jag menar allvar. Allting handlar om din uppfattning! Vi existerar i ett fält av en oändlig källa av gott ljus. Inget existerar i världen förutom det. Bara  oändlig kärlek och godhet! Men vår uppfattning är fel, och som ett resultat upplever vi en motsatt känsla. Om du rekonstruerar dig själv och låter din förståelse växa, så kommer du istället för hat känna kärlek, istället för ondska känner du godhet, och istället för lidande, glädje.

Från den tredje lektionen under Vilniuskongressen 2012.03.24,
videoikon WMVljudikon MP3