Inlägg i kategori 'Sex'

Ljuset kommer att hela allt kött

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi vet att erkända kabbalister litar på den skrivna populära Toran, inte den muntliga. Hur ser kabbala på förbudet av sodomi (Tredje Moseboken, 18:22): ”Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.”

Svar: Kabbala säger inte ett ord om den materiella världen och våra kroppar. Den ägnar sig helt och hållet åt varje person som vill nå formlikhet med Skaparen, oavsett böjelser man kan ha fått av Skaparen.

Jag ser personligen inte någon skillnad i uppnåendet av det andliga målet av människor med några tendenser, som det står skrivet om det Övre Ljuset: “Jag kommer att hela allt kött.” Därför är det inte vår sak att ägna oss åt kroppen. Vi behöver bara attrahera Ljuset, och det kommer att hela det som är nödvändigt.

We know that recognized Kabbalists rely on the written, not oral, folk Torah. How does Kabbalah view the prohibition of sodomy (Leviticus, 18:22): “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind; it is abomination.”Answer: Kabbalah does not speak one word about the corporeal world and our bodies. It deals exclusively with each person reaching the equivalence of form with the Creator, whatever inclinations each one might be given by the Creator.

I, personally, do not see any difference in attaining the spiritual goal by people with any tendencies, as it is written about the Upper Light: “I will heal all flesh.” Therefore, it’s not our job to deal with the body. We only need to attract the Light, and it will heal what is necessary.

Varför är folk så besatta av sex?

Laitman_422En fråga jag fick: Varför är folk så besatta av sex?

Mitt svar: I den andliga världen befinner sig själen i ett tillstånd av ”zivug” (koppling, sammansmältning) med Ljuset. Detta är föreningen av skapelsens två delar, den manliga och den kvinnliga, som för med sig den största njutning som finns: uppfyllandet av själen med Ljuset. En prototyp av den andliga sammansmältningen i den materiella världen är det fysiska samlaget. Det är anledningen till att attraheringen till det motsatta könet anses vara grunden eller roten till alla begär och njutningar i vår värld, och anledningen till att vi är så besatta av det.

Sexuell njutning i vår värld illustrerar mycket vackert skillnaden mellan den andliga och den fysiska sammansmältningen. Människan tänker på sex hela tiden och föreställer sig att enorm njutning väntar, men efter kulmen försvinner tillfredsställelsen omedelbart. Jakten på en annan njutning börjar ånyo…

Varför? Det är för att Ljuset och begäret upplöser varandra. Genom att fylla upp begäret neutraliserar Ljuset med andra ord känslan av njutning, likt hur plus och minus slår ut varandra. Bägges försvinnande leder till dubbel tomhet. Därför står det skrivet, “Döende får människan inte ens hälften av det begärda.”

Andling njutning fungerar annorlunda inom oss. Att vara i den andliga världen innebär att ha avsikten (skärmen) – förmågan att ta emot njutning (Ljus) i ett begär (kärl, kli) för att ge njutning till den andra (en vän, Skaparen). Det kräver att människan skaffar Skaparens egenskap, kärlekens och givandets egenskap. Då når människan det andliga kopplandet, oupphörlig sammansmältning, som fortsätter och ständigt intensifieras, vilket ger upplevelsen av evigt liv.

I grund och botten, någonstans långt inne, i själen, eftersträvar vi alla undermedvetet just denna sorts sammansmältning, och vi är skapade för den.

}