I spetsen av korrektionsprocessen

Fråga: Jag vill förstå, vad är Bnei Baruch?

Svar: Bnei Baruch är en speciell grupp av människor som, för första gången i historien, är tänkt att utföra korrigeringen av hela verkligheten och nå vidhäftning vid Skaparen. Detta sker för första gången inte för att Skaparen har valt en viss kabbalist, som i det förflutna när han valde en kabbalist i varje generation som var tvungen att fortsätta denna kedja. Här handlar det om en riktig korrigering av en massa människor som drar hela mänskligheten bakom sig. Det är den första vågen som stiger och lockas av det gudomliga.

Den första gruppen som går i spetsen för korrigeringen är gruppen Bnei Baruch, och jag leder den. Det finns inget att skämmas för. Tvärtom bör vi känna det stora ansvar som vi har och det stöd som vi har. Det finns inget att frukta. Vi ska lära oss att stå mellan de två krafterna, hur man handskas med våra inre fiender och dem på utsidan, med hela världen och med den allmänna Farao.

Det här är vårt arbete. Det är omöjligt att utvecklas på något annat sätt, utom mellan dessa två krafter. Vi är i mitten, hanterar striden, kampen mellan oss. Hela världen är emot oss, och internt, är vi också mot denna process! Ändå måste vi identifiera oss med våra punkter i hjärtat, och då kommer vi att lyckas och vinna.

Kriget kommer att vara större, bredare, djupare, allvarligare och mer hotfullt när vi avancerar. Å ena sidan, kommer världen att förstå att den inte har något val, eftersom den tar emot det ena slaget efter det andra, och å andra sidan kommer den fortfarande att vara emot. Skaparen kommer alltmer förhärda Faraos hjärta.

Det är dags, i själva verket, att sluta göra motstånd eftersom världen faller ner i en avgrund. Det finns emellertid en sådan härdning av hjärtat som en person inte förstår och inte känner faran. Man kan tycka att efter sådana hårda slag, skulle människor vara överens, förstå, komma springande till oss, och kräva metoden för frälsning, men det motsatta kommer att hända.

Vi måste förstå denna process. Det är ett krig som är beroende av oss. Skaparen kan inte slåss mot Farao ensam om vi inte använder Hans kraft. Moses måste stå mellan dessa två stora krafter, Skaparen och Farao, och genom att använda sin stav avgöra exakt vad detta krig ska vara.

Så vi måste växa upp och mogna för att känna och förstå mer. Det finns inget att frukta, men vi borde helt enkelt veta att det är korrigeringens krig och att vi bör njuta av denna process! Jag menar inte att vi ska njuta av det i vårt ego, utan att vi ska vara glada över att denna process har inletts och att vi är avantgardet i färd med att föra hela Malchut av Ein Sof (oändligheten) till korrigering.

[122616]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.06, Rabashs skrifter, From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/6/12, Writings of Rabash

 

At The Forefront Of The Correction Process

Posted on December 12th, 2013 at 10:15 amQuestion: I want to understand, what is Bnei Baruch?

Answer: Bnei Baruch is a special group of people that, for the first time in history, is meant to perform the correction of all of reality and reach adhesion with the Creator. This is happening for the first time not because the Creator has chosen a certain Kabbalist like in the past when he chose a Kabbalist in every generation who had to continue this chain. Here, it is about a real correction by a mass of people who pull all of humanity behind them. It is the first wave that is rising and attracted to Godliness.

The first group that is the vanguard of correction is the Bnei Baruch group, and I am leading it. There is nothing to be ashamed of. On the contrary, we should feel the great responsibility that we have and the support that we have. There is nothing to fear. We should learn how to stand between the two forces, how to cope with our inner enemies and those on the outside, with the entire world and with the general Pharaoh.

This is our work. It is impossible to advance any other way but between these two forces. We are in the middle, managing the battle, the struggle between us. The entire world is against us, and internally, we are also against this process! Still, we must identify with ourpoints in the heart, and then we will succeed and win.

The war will be bigger, wider, deeper, more serious and more threatening as we advance. On the one hand, the world will understand that it has no choice since it is receiving one blow after another, and on the other hand, it still will resist. The Creator will increasingly harden Pharaoh’s heart.

It is time, in fact, to stop resisting because the world is falling into an abyss. However, there is such a hardening of the heart that a person doesn’t understand and doesn’t feel the danger. One may think that, after such heavy blows, people would agree, understand, come running to us, and demand the method of redemption, but the opposite will happen.

We must understand this process. It is a war that depends on us. The Creator cannot fight Pharaoh alone if we don’t use His force. Moses must stand between these two great forces, the Creator and Pharaoh, and by using his staff he should determine what this war should be exactly.

So, we must grow up and mature in order to feel and understand more. There is nothing to fear, but we simply should know that it is the war of correction and we should enjoy this process! I don’t mean that we should enjoy it in our ego, but we should be glad that this process has started and that we are the vanguard in the process of bringing all of Malchutof Ein Sof (Infinity) to correction.

[122616]

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/6/12, Writings of Rabash

Related Material:

The Key To 99% Of The Global Soul

At The Forefront

The Rotten Seed Of The Old World

Filed under: Daily Kabbalah LessonDisseminationGroup WorkSpiritual Work | 1 Comment →